Teleklātbūtnes roboti mācību stundā

2023-09-26

Izstādes laikā ikviens varēs izzināt teleklātbūtnes robota izmantošanas iespējas, izmēģināt to vadīt attālināti, kā arī konsultēties par šāda robota izmantošanu mācību procesā.

Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu mūsu izglītības sistēmā, sniedzot skolēniem plašas un inovatīvas iespējas veiksmīgāk sekot mācību procesam. Šie risinājumi nodrošina jaunus un aizraujošus veidus, kā apgūt uzdoto materiālu un attīstīt prasmes. Tehnoloģiju inovācijas ir īpaši būtiskas tiem skolēniem, kuriem slimība vai citi apstākļi rada šķēršļus regulārai klātienes mācību iestādes apmeklēšanai. Digitālās tehnoloģijas palīdz skolēniem saglabāt saikni ar klasesbiedriem, veiksmīgāk apgūt mācību vielu un atvieglo atgriešanos skolas vidē.

Lai gan šobrīd pieejamie pētījumi par teleklātbūtnes robotu pielietojumu mācību iestādēs sniedz noderīgu informāciju, tie tikai daļēji atspoguļo visu iesaistīto pušu – skolēna, klasesbiedra un pedagoga – pieredzi. Tādēļ ir būtiski veikt detalizētāku izpēti, lai sniegtu skolu vadībai un pedagogiem konkrētus un pamatotus ieteikumus un atbalstu teleklātbūtnes robotu izmantošanai izglītības procesā.

Valsts izglītības satura centrs piedalās Eiropas mēroga “Erasmus+ projektā “Inclass – Using Telepresence Robots in the Classroom”, kura galvenais mērķis ir uzlabot skolēnu, kuri mācās attālināti, iekļaušanos mācību procesā, kā arī veicināt starpkultūru pieredzes apmaiņu un svešvalodu apguvi, izmantojot klātesamības robotus.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi, koordinē interešu izglītības sistēmas darbību un īsteno atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, nodrošina Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, koordinē un īsteno pedagogu profesionālo pilnveidi.

www.visc.gov.lv

https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/projekts-inclass-using-telepresence-robots-classroom

https://www.facebook.com/viscgovlv

https://www.linkedin.com/company/valsts-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-satura-centrs

https://www.linkedin.com/company/inclass-project/